НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти

На 30 септември 2019 г., местна инициативна група „Стамболово – Кърджали 54“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., отвори процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.010 МИГ „Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 2 „Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Дейностите по проектите, който ще получат подкрепа са:

1. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.

2.Насърчаване общуването и съвместните изяви между ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустимите кандидати по процедурата – общини и училища. 

Допустими партньори са общини, училища и ЮЛНЦ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 300 000 лева.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:50 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 300 000 лв.

Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

 • Първи краен срок за подаване на проектните предложения е до 29.11.2019, 17:00 с бюджет 300 000 лева;
 • Втори краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.06.2020, 17:00 часа, при наличие на остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група "Стамболов – Кърджали 54"  www.lagsk.eu  и https://eumis2020.government.bg

МИГ „Хисаря“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 20 септември 2019 г., Сдружение „Местна инициативна група Хисаря”, отвори процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря -"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря".

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 ,„Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОПНОИР.

Основната цел е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Община Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори настоящата процедура са:

 • Общините Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи.)

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.

- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

 

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Краен срок и място на подаване на проектните предложения:

 • 1-ви период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,30 часа на 19.11.2019 г., включително;

 • 2-ри период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,30 часа на 04.03.2020 г., в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на процедурата:

 • Бюджет на процедурата за 1-ви краен срок на кандидатстване е: 919 226,00 лева.
 • Бюджет на процедурата за 2-ри краен срок на кандидатстване е: остатъчни средства след приключването на първия прием.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната фианснова помощ за един проект е 50 000 лева.
 • Максимален размер на безвъзмездната фианснова помощ за един проект е 391 166 лева.

Интензитет на финансовата помощ по настоящата процедура е 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Място за достъп до подробна информация

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg , на сайта на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com

След обявяване на процедура да подбор МИГ Хисаря осигурява предоставяне на разяснения по документите. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти на следния електронен адрес: [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Хисаря www.mig-hisaria.com и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

МИГ „Тунджа“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 12 септември 2019 г. МИГ “Тунджа“ отправя покана към желаещите да представят проектни предложения по мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“ от стратегията за ВОМР на МИГ “Тунджа“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа – Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • Повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места;
 • Подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места;
 • Намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ "Тунджа".

Допустими кандидати:

 • Община Тунджа;
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустими партньори:

 • Община Тунджа;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование ( детски градини и училища, в които има подготвителни групи );
 • Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование;
 • Дейности за подобряване на достъпа до училищното образование и намаляване на процента на ученици от маргинализираните групи, преждевременно напуснали системата;
 • Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги ( вкл. през летните месеци);

Краен срок и място на подаване на проектните предложения:

Процедурата на подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване, както следва:

 • Първи краен срок за представяне на проектните предложения: 12 ноември 2019 г., 17.00 ч.;
 • Втори краен срок за представяне на проектните предложения: 30 април 2020 г., 17.00 ч.

Прием по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по мярката няма подадени и одобрени проекти по първия срок за кандидатстване, или ако има такива е останал наличен финансов ресурс по мярката. В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 970 000 (деветстотин и седемдесет хиляди) лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 390 000 лева.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП ) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ( ИСУН 2020 )- https://eumis2020.government.bg

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: [email protected]

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ „Тунджа“ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ "Тунджа" https://www.tundzhaleader.org и на https://eumis2020.government.bg

МИГ „Радомир-Земен“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 28 август 2019 г. МИГ “Радомир-Земен“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., отвори процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 „МИГ Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Целта на процедурата е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и ученици, търсещи или получили международна закрила и др.), в малки населени места и трудно достъпни райони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП НОИР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет 9ii.: Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите, Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ "Радомир-Земен".

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

✓ Община Радомир;

✓ Община Земен;

✓ Детски градини;

✓ Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

✓ Община Радомир;

✓ Община Земен;

✓ Детски градини;

✓ Училища;

✓ Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими преки дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Общ бюджет на процедурата: 977 915,00 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 50 000,00 лв.

Максималният размер на БФП за проект е 391 166,00 лв.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и http://www.migradomir.org/  

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 25.10.2019 г., 17.00 ч.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.02.2020 г., 17.00 ч. (в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията следва да се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща [email protected], като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен - http://www.migradomir.org/ и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

МИГ „Стамболово – Кърджали 54“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти

На 16 август 2019 г. МИГ "Стамболово – Кърджали 54“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., отвори процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.011 МИГ „Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Дейностите по проектите, който ще получат подкрепа са:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).

2.Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустимите кандидати по процедурата - общини, детски градини, училища с подготвителни групи и допустимите партньори, включително и ЮЛНЦ. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 287 000 лева.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:50 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 287 000 лв.

Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

 • Първи краен срок за подаване на проектните предложения е до 16.10.2019, 17:00 с бюджет 287 000 лева;
 • Втори краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.06.2020, 17:00 часа, при наличие на остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група "Стамболов – Кърджали 54"  www.lagsk.eu  и https://eumis2020.government.bg

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 15 август 2019 г. сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обяви процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата е да подкрепи социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Допустими кандидати по процедурата са:

- Общините Дряново и Трявна;

- Детски градини;

- Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори са:

- Общините Дряново и Трявна;

- Детски градини;

- Училища;

- Юридически лица с нестопанска цел регистрирани в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.

Дейностите по процедурата са насочени към следните целеви групи:

∙ Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;

∙ Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

Процедурата е с два срока за подаване на проектни предложения:

 • 1-ви период на прием на проектни предложения: Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30 октомври 2019г., включително;
 • 2-ри период на прием на проектни предложения: Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31 март 2020г., включително (в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения).

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е 520 000,00 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е остатъчни средства след приключването на първия прием.

Финансовата помощ за дейностите е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Подаването на проектно предложение се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“: [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и в ИСУН2020 в  в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/;

- в ИСУН2020 – https://eumis2020.government.bg

Местна инициативна група „Лом“ обявява за кандидатстване процедура за подбор на проекти, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На 15 август 2019 г.  местна инициативна група „ЛОМ“, с финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., откри процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване: BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

Основната цел процедурата е повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. роми.

Допустими кандидати са:

- Община Лом;

- Детски градини;

- Училища.

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване:

- Първи прием -  13.11.2019г. , 17.00 ч.

- Втори прием -   27.04. 2020г., 17.00 ч.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е  977 915.00  лева.

За първи краен срок на кандидатстване размерът на БФП е 977 915.00 лева.

За втори краен срок на кандидатстване размерът на БФП е остатъчния ресурс от първи краен срок на кандидатстване.

Максималният интензитет на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи. Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www://miglom.org и https://еumis2020.government.bg/ 

Кандидатите по процедурата може да искат разяснения по документите за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане на срока за кандидатстване на електронната поща на МИГ [email protected]. Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ ЛОМ  www://miglom.org и в ИСУН  в срок до 10 дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

МИГ „Свиленград Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 31 юли 2019 г. Местна инициативна група „Свиленград Ареал“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“. Средствата за реализиране на процедурата са от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Дейностите по проектите, които ще получат подкрепа са:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи);

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование;

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата;

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци);

Допустимите кандидати по процедурата - общини, училища и детски градини и допустимите партньори, включително и ЮЛНЦ,  изпълняват проектите на територията на МИГ "Свиленград Ареал".

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 704 098,80 лева.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:50 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:293 370 лв.
 • Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:
 • Първи краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.10.2019, 16.30 часа с бюджет 704 098,80 лева;
 • Втори краен срок за подаване на проектните предложения е до 10.02.2020, 16.30 часа, при наличие на остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група Свиленград Ареал www.migsvilengrad.org  и https://eumis2020.government.bg

Публикувани са нови разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОПНОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР

На 17.07.2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОПНОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР. Разясненията са публикувани в рубрика „Водено от общностите местно развитие“ на интернет страницата на ОПНОИР и може да бъдат изтеглени от следния ЛИНК

Разясненията са изготвени в отговор на постъпили нови въпроси от страна на местни инициативни групи. Целта на Управляващия орган е да се подпомогне работата на МИГ в процеса на разработване на  Насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани по ОПНОИР.

Публикувани са изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР

Със Заповед от 26.06.2019 г. на Ръководителя на УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г. са утвърдени изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

Консоридирана версия на актуализираните Указания са публикувани на интернет страницата на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигенте растеж“ и могат да бъдат изтеглени от следния ЛИНК. 

Публикувани са разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОПНОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР

На 02.04.2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОПНОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР. Разясненията са публикувани в рубрика „Водено от общностите местно развитие“ на интернет страницата на ОПНОИР и може да бъдат изтеглени от следния ЛИНК 

Разясненията са изготвени в отговор на постъпили въпроси от страна на местни инициативни групи. Целта на Управляващия орган е да се подпомогне работата на МИГ в процеса на разработване на  Насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани по ОПНОИР.

Публикувани са изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР

Със Заповед от 13.02.2019 г. на Ръководителя на УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г. са утвърдени изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

Актуализираните Указания публикувани на интернет страницата на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигенте растеж“ и могат да бъдат изтеглени от следния ЛИНК.  

Успешно приключи обучението за прилагане на Указанията за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР

На 12 ноември 2018 г.  общо 24 ръководители и експерти от 10  Местни инициативни групи се включиха в обучението за прилагане на Указанията за подбор на проекти, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР, организирано от Управляващия орган.

Основните акценти в обучението бяха свързани с подготовката на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, организацията на оценителния процес, както и информация за администриране на сигнали за нередности.

Публикувани са Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР

На 2 ноември 2019 г. Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) утвърди Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР (Указанията). Документът е публикуван на интернет страницата на  ОП НОИР на следния ЛИНК.

Управляващият орган организира обучение за ръководители и експерти от Местни инициативни групи (МИГ) за прилагане на Указанията на 9 ноември 2018 г., петък, от 9.30 часа в сградата на Управляващия орган – Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, партер, зала 22.  

Предварителни въпроси във връзка с Указанията може да бъдат изпращани до 07.11.2018 г. на електронна поща [email protected]

Представени бяха възможностите за финансиране по ОП НОИР в рамките на процедурата за прием на стратегии за ВОМР

Експерти от Управляващия орган на ОП НОИР представиха на информационен ден възможностите за финансиране по програмата в рамките на процедурата за прием на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програма за развитие на селските райони.

Максималният размер на публичен принос за една стратегия за ВОМР от ОП НОИР е в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

Максималният размер на финансирането за един проект в рамките на една стратегия е 200 000 евро (391 166 лв.), а минималният е 50 000 лв.

Указанията с необходимата информация за избор на мерки по ОП НОИР при изготвяне на многофондовите стратегии по горецитираната процедура може да намерите ТУК.         

Координиращ управляващ орган за подхода ВОМР е Министерството на земеделието, храните и горите.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.08.2017 г. 17:30 ч.

Информационен ден за многофондово финансиране на стратегии за Водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони

Експерти от Управляващия орган на ОП НОИР ще представят възможностите за финансиране по програмата в рамките на процедурата за прием на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на страгеии за ВОМР“ от Програма за развитие на селските райони по време на информационния ден на 14 юли 2017 г.,  петък, от 9:00 ч. в гр. София, хотел Хилтън.

Финансирането от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. ще бъде осигурено по операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“, по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“.

Максималният размер на публичен принос за една стратегия за ВОМР от ОП НОИР е в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

Ръководителят на Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е утвърдил Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Документът може за намерите ТУК.

Желаещите да се включат в информационния ден трябва да заявят своето участие до 17.00 ч. на 12 юли 2017 г., сряда, на телефон: +359 2 985 11 854 или e-mail: [email protected]

80 млн.лв. от ОП НОИР за финансиране на многофондови стратегии по подхода ВОМР

Отворена е процедура за кандидатстване за подбор на многофондови стратегии за ВОМР с допустими кандидати местните инициативни групи (МИГ) и местните инициативни рибарски групи (МИРГ). Общият финансов ресурс е в размер на 349 388 813,51 лева.

Финансирането от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. (ОП НОИР) е в размер на 80 000 000 лева по операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“, по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“.

Максималният размер на публичен принос за една стратегия за ВОМР от ОП НОИР е в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

Новата процедура е достъпна системата ИСУН 2020 на следния ЛИНК                                       

Насоките за кандидатстване и допълнителна информация за ВОМР са публикувани на сайта на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ТУК.

Указанията с необходимата информация за избор на мерки по ОП НОИР при изготвяне на многофондовите стратегии по горецитираната процедура може да намерите ТУК.          

Координиращ управляващ орган за подхода ВОМР е Министерството на земеделието, храните и горите.

Крайният срок за кандидатстване е 31.08.2017 г. 17:30 ч.

Публикувани са изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

Със Заповед РД09-1740/01.03.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР и заместник-министър на образованието и науката Ваня Стойнева са утвърдени изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Актуализираните указания са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган sf.mon.bg в рубрика Документи, подрубрика Ръководства и указания на УО. 

Финансиране на интеграционни мерки по ОП НОИР

Актуалните възможности за финансиране на проектни предложения за интеграционни мерки за уязвими групи по ОП НОИР бяха представени в София на кръгла маса, с оглед постигане на координация между различните финансови механизми, които действат в България.

По процедурите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили  международна закрила“ към момента се изпълняват 101 договора на обща стойност над 31 млн. лв.

В процес на оценка са представените концепции по процедура „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, която е първата интегрирана схема между ОП НОИР, ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) и ОП „Региони в растеж“ с водеща програма ОП РЧР. ОП НОИР участва по Направление „Осигуряване на достъп до образование и обучение“ с бюджет от 8 млн. лв.

Предстои да бъдат обявени 4 процедури, които ще финансират дейности за социално включване, преодоляване на образователните диспропорции, интеграция и недопускане на дискриминация, като сред тях са процедури „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование –  фаза 1“ и „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. 

За изпълнение на стратегии по подхода ВОМР в териториите на МИГ/МИРГ е осигурено финансиране чрез процедурата “Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони”.

Утвърдени са Указания относно стратегии за водено от общностите местно развитие

Със Заповед № РД09-1365/ 15.09.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) са утвърдени Указания относно стратегии за водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Указанията представят необходима информация, която местните групи за действие може да включат в проектите на стратегии за местно развитие в изпълнение на подхода за използването на инструментите на ВОМР, при избор на мерки ОП НОИР.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре