НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕЗ 2019 г.

Набира оферти за "Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ с 2 (две) обособени позиции"

Набира оферти за "Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

Набира оферти за „Обновяване, надграждане и поддръжка на Интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕЗ 2018 г.

Набира оферти за периодична доставка на офис принадлежности за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Набира оферти във връзка със сключване на договор за наем на сграда/сграден фонд с възможност за обособяване на 100 работни места.

Набира оферти за предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре