НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Оценителната комисия по процедурата за подбор на проекти BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ извърши оценка на административното съответствие и съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от ЗУСЕСИФ публикува  Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

В Списъка са посочени и основанията за недопускане на проектните предложения на следващия етап от оценителния процес.

Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в този списък, могат да подадат писмени възражения до Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в едноседмичен срок от датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 12.01.2017 г. включително/

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ (ВТОРИ СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ).

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува допълнителен списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ с цел допълване и отстраняване на явна фактическа грешка в публикувания на 14.07.2016 г. списък.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

11 февруари 2016 г.

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им до Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в срок до 7 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 22.02.2016 г. включително/

Всички възражения следва да бъдат адресирани по следния начин:

ДО Г-Н ИВАН МОДЕВ
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И
МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ“
И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП НОИР
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 125, БЛ. 5, ЕТ. 1
СОФИЯ 1113, БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

Възражение във връзка с проектно предложение № BG05M2OP001-3.002-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОН в сградата на ГД СФМОП на посочения адрес.

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща, или чрез ИСУН 2020), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Управляващият орган на ОП НОИР НЯМА ДА изпраща индивидуални писмени уведомления до всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

Всяко проектно предложение, което е подадено след изтичането на първия срок за кандидатстване, ще бъде прехвърлено за разглеждане след изтичане на втория срок за кандидатстване.

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ (ВТОРИ СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ).

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува допълнителен списъкна проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ с цел допълване и отстраняване на явна фактическа грешка в публикувания на 14.07.2016 г. списък.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ (ВТОРИ СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ).

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ (втори срок за кандидатстване).

Списъкът се публикува в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал. 4 от Постановление № 107/2014 г.
Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им до Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в срок до 7 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 25.07.2016 г. включително/

Всички възражения следва да бъдат адресирани по следния начин:

ДО
Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ
И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП НОИР
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
БУЛ. „КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ“ № 2А
СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

Възражение във връзка с проектно предложение № BG05M2OP001-3.002-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОН на посочения адрес.

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща, или чрез ИСУН 2020), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Управляващият орган на ОП НОИР НЯМА ДА изпраща индивидуални писмени уведомления до всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

21 март 2016 г.

Във връзка с Решение № 80811-138/17.03.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган за връщане на оценителния доклад на оценителната комисия за преразглеждане, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за  отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Списъкът се публикува в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал. 4 от Постановление на Министерския съвет № 107/10.05.2014 г. 

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им до Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в срок до 7 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 30.03.2016 г. включително/.

Всички възражения следва да бъдат адресирани по следния начин:

ДО Г-Н ИВАН МОДЕВ
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И
МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ“
И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП НОИР
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 125, БЛ. 5, ЕТ. 1
СОФИЯ 1113, БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

Възражение във връзка с проектно предложение № BG05M2OP001-3.001-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОН в сградата на ГД СФМОП на посочения адрес.

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща, или чрез ИСУН 2020), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Управляващият орган на ОП НОИР НЯМА ДА ИЗПРАЩА индивидуални писмени уведомления до всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

12 февруари 2016 г.

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им до Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в срок до 7 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 23.02.2016 г. включително/.

Всички възражения следва да бъдат адресирани по следния начин:

ДО Г-Н ИВАН МОДЕВ
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И
МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ“
И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП НОИР
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 125, БЛ. 5, ЕТ. 1
СОФИЯ 1113, БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

Възражение във връзка с проектно предложение № BG05M2OP001-3.001-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОН в сградата на ГД СФМОП на посочения адрес.

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща, или чрез ИСУН 2020), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Управляващият орган на ОП НОИР НЯМА ДА изпраща индивидуални писмени уведомления до всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-4.1.05 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА” – ТРЕТА СЕСИЯ

11 октомври 2012 г.

На 11.10.2012г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” – трета сесия.
В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.
Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 18.10.2012 г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
БУЛ. „КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2А, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-4.1.05 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА” – трета сесия
Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-4.1.05-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 18.10.2012 г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане, или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
Информираме Ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-3.1.09 "СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА"

11 септември 2012 г.

На 10.09.2012 г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“.
В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.
Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 18.09.2012 г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
БУЛ. „КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2А
СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-3.1.09 „СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“


Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-3.1.09-………………………………………………………………………………………………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 18.09.2012 г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане, или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
Информираме Ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-3.1.08 „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИ

31 август 2012 г. 

На 31.08.2012 г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”.
В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.
Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 11.09.2012 г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
БУЛ. „КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2А
СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-3.1.08 „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”
Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-3.1.08-…………….


Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 11.09.2012 г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане, или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
Информираме Ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-3.1.07 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА”

02 август 2012 г.

На 31.07.2012г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.
В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.
Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 09.08.2012 г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
БУЛ. „КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2А, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”.
Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-3.1.07 -…………….


Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 09.08.2012 г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане, или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
Информираме Ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-4.1.05 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА"

13 юни 2012 г.

На 12.06.2012г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.
В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 20.06.2012 г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
БУЛ. „КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2А, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-4.1.05-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 20.06.2012 г.

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане, или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Информираме Ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-4.1.05 “ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

14 март 2012 г.

На 14.03.2012 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикуваСписък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 21.03.2012 г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
БУЛ. “КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2 А, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-4.1.05-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 21.03.2012 г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определеният срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Информираме ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-4.3.04 „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”

09 април 2012 г.

На 09.04.2012г. приключи оценката от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта” на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”. В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС № 121/31.05.2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 18.04.2012 г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
БУЛ. „КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2А, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-4.3.04-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 18.04.2012 г.

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане, или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Информираме Ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-4.1.06 – “РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОТПАДНАЛИ УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА”

27 февруари 2012 г.

На 26.02.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектните предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали  ученици в образователната система”.
В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/2007 г. и последващите го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.
Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 05.03.2012г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
БУЛ. “КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2 А, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-4.1.06 – “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”
Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-4.1.06-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 05.03.2012г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определеният срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Информираме Ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-3.3.06 – “ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ”

11 ноември 2011 г.

На 10.11.2011 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 18.11.2011 г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
БУЛ. “КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2 А, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-3.3.06 – “ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ”
Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-3.3.06-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 18.11.2011 г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определеният срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Информираме Ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-3.3.06 – “ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ”

11 ноември 2011 г.

На 10.11.2011 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

В изпълнение на чл. 24, ал. 5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.

Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 18.11.2011 г./, на следния адрес:

Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
БУЛ. “КНЯЗ ДОНДУКОВ” № 2 А, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ 
СХЕМА BG051PO001-3.3.06 – “ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ”
Възражение във връзка с проектно предложение № BG051PO001-3.3.06-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОМН до 17.30 ч. на 18.11.2011 г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определеният срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

Информираме Ви, че Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре