НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Кой може да кандидатства

ПРИОРИТЕТНА ОС  1 - НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

Публични и частни научни организации, институти, лаборатории, предприятия за Научноизследователска и развойна дейност (НИРД), (включително Българска академия на науките  и Селскостопанска академия), висши училища и/или техни основни звена, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, Министерство на образованието и науката  и второстепенни разпоредители, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС).

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Министерство на образованието и науката  и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително НАПОО, други министерства, които са финансиращи органи на училища, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), детски градини, училища, общини, ресурсни центрове, читалища, организации по закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), висши училища и/или техни основни звена, национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите, работодатели, браншови организации, представителни студентски

организации, регистрирани по закон, научни организации (включително Българска академия на науките  и Селскостопанска академия), научни институти, младежки организации, общини.

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Министерство на образованието и науката    и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други министерства, които са финансиращи органи на училища, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), висши училища, научни организации, научни институти, детски градини, училища, общини, ресурсни центрове, организации по закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре