НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Първо заседание на Тематична работна група за разработване на "Оперативна програма за наука и образование" за програмен период 2021-2027 г., проведено на 29 октомври 2019 г.

Подготовка на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021 – 2027 г.

Подготовка на ОП НОИР 2014-2020 г.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Проекти на регламенти на ЕС:

Национална нормативна база:

Протоколи от проведените до момента заседания на Тематичната работна група за разработване на ОП НОИР

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ е определена за управляващ орган на ОП НОИР 2014-2020 г.

07 януари 2014 г.

С решение № 792 от 17 декември 2013 г. Министерският съвет определи Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерството на образованието и науката за управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре