НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Сключени договори през 2013 г.:

Сключени договори през 2012 г.:

Сключени договори през 2011 г.:

Сключени договори през 2009 г.:

Сключени договори през 2008 г.:

BG051PO001/3.1-01 "ИКТ в образованието"

BG051PO001/3.1-02 "Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите"

BG051PO001/3.2-01 "Разработване на система за оценка качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България"

BG051PO001/3.2-02 "Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети"

BG051PO001/4.1-02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби”

BG051PO001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре