НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Проект на Индикативна годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 за 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2020 г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (10) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (10) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Индикативна годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2019 година

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (7) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г. (ОП НОИР) публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (10) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Индикативна годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2018 година

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (7) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (10) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Индикативна годишна работна програма по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2017 година

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (7) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2017 г.
 

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г.

На основание разпоредбите на чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7, ал. 6 на ПМС № 107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува одобрената на 2 юни 2016 г. от Комитета за наблюдение на ОП НОИР Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2016 г.

Индикативна годишна работна програма по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 година

Дата: 29.10.2015 г.

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 1 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2016 г.

Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Дата: 27.10.2015 г.

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 6 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма,, Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената на 23 октомври 2015 г. от Комитета за наблюдение на ОП НОИР Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Дата: 29.05.2015 г.

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 6 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма,, Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената на 27 май 2015 г. от Комитета за наблюдение на ОП НОИР Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Годишен план за действие 2015 г.

Дата: 29.05.2015 г.

В изпълнение на националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма,, Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрения от Комитета за наблюдение на ОП НОИР годишен план за действие за 2015 г.

Индикативна годишна работна програма

Дата: 28.11.2014 г.

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 1 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма,, Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре