Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Указания към бенефициентите за често допусканите грешки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки/избор на изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ, констатирани от УО на ОП НОИР в периода април 2020 – април 2021 г.

Разход за единица продукт, който се прилага при специфични двудневни обучения на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Разходи за единица продукт, които се прилагат при обученията на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, при изпълнението на проектите с конкретен бенефициент МОН

Указания към бенефициентите по ос 1 относно документите, които следва да се въвеждат в ИСУН 2020 при отчитане на договори за проектиране, строителство/инженеринг, осъществяване на строителен надзор и осъществяване на авторски надзор („строително досие“)

Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на БФП, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР, утвърдено на 11.12.2020 г.

Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР

Методика за определяне на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление при процедури за конкурентен подбор и директно предоставяне по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР

Указания във връзка с допустимостта на разходите за оборудване и обзавеждане и прилагането на ДДС № 20/14.12.2004 г. от бюджетните организации

Методика за определяне на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление при процедури по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР, утвърдена на 02.03.2020 г.

Ръководството за изпълнение на договори по приоритетна ос 1 на ОП НОИР, утвърдено на 09.01.2020 г.

Указания за бенефициентите по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Указания до възложителите на обществени поръчки – бенефициенти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Настоящият документ представлява Указание на потребителя на модул „Договори“ в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020).

ИСУН 2020 обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС, независимо от тяхното местоположение на територията на Република България.

Документът е разработен във връзка с осъществяване на  процедурата за последващ контрол за законосъобразност на обществените поръчки, финансирани със средства по ОП НОИР 2014-2020 г.

РЪКОВОДСТВО за изпълнение на проекти по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР (утвърдено на 8.11.2018 г.)

Стандартна таблица за максимално допустимите размери на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението и управлението на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 1 на ОП НОИР

Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР

РЪКОВОДСТВО за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна пр

Информация за често допусканите грешки при изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Ръководство за изпълнение на проекти по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“