НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Функции на ИА "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж"

Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката е създадена през 2006 година.  През 2009 г. функциите се поемат от Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми“.

От 1 ноември 2017 г. Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерство на образованието и науката е самостоятелно административно звено с наименование Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“.

С постановление №237 на Министерския съвет, обнародвано в  Държавен вестник, брой 86, от дата 27.10.2017 г., се създава Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР) и се приема нейния Устройствен правилник.

Изпълнителната агенция е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката. Тя изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз. Агенцията работи и като междинно звено по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. до нейното приключване.

Изпълнителната агенция има изградени териториални звена на територията на Република България.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре