2020-05-27 - Бюджет 2020-05-26 - АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ 2020-05-26 - Our mission 2020-05-26 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

МИГ „Тунджа“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ “Тунджа“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“ от стратегията за ВОМР на МИГ “Тунджа“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа – Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • Повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места;
 • Подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места;
 • Намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ "Тунджа".

Допустими кандидати:

 • Община Тунджа;
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустими партньори:

 • Община Тунджа;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование ( детски градини и училища, в които има подготвителни групи );
 • Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование;
 • Дейности за подобряване на достъпа до училищното образование и намаляване на процента на ученици от маргинализираните групи, преждевременно напуснали системата;
 • Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги ( вкл. през летните месеци);

Краен срок и място на подаване на проектните предложения:

Процедурата на подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване, както следва:

 • Първи краен срок за представяне на проектните предложения: 12 ноември 2019 г., 17.00 ч.;
 • Втори краен срок за представяне на проектните предложения: 30 април 2020 г., 17.00 ч.

Прием по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по мярката няма подадени и одобрени проекти по първия срок за кандидатстване, или ако има такива е останал наличен финансов ресурс по мярката. В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 970 000 (деветстотин и седемдесет хиляди) лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 390 000 лева.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП ) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ( ИСУН 2020 )- https://eumis2020.government.bg

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: [email protected]

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ „Тунджа“ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ "Тунджа" https://www.tundzhaleader.org и на https://eumis2020.government.bg

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“