НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Министерство на образованието и науката
www.mon.bg

Министерство на труда и социалната политика
www.mlsp.government.bg

Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
http://ef.mlsp.government.bg/

Агенция по заетостта
http://www.az.government.bg/

Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/

Министерство на икономиката и енергетиката
http://www.mee.government.bg/

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
http://www.sme.government.bg/

Агенция по обществени поръчки
http://rop3-app1.aop.bg/

Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/

Министерство на регионалното развитие
http://www.mrrb.government.bg/

Интернет страница на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България
http://eufunds.bg/

История, институции,функции и фондове на ЕС
http://europe.bg/

Европейски социален фонд
http://ec.europa.eu/esf/

Регионална политика на ЕС
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Политика в областта на изследванията и иновациите
http://ec.europa.eu/research/index.cfm

Проект "Студентски практики - Фаза 1"

http://praktiki.mon.bg/sp/ 

Проект „Студентски стипендии“- Фаза 1

http://eurostipendii.mon.bg/

Проект ,,ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ / "Нов шанс за успех"/

http://novshans.mon.bg/

Проект "Твоят час" 

http://tvoiatchas.mon.bg 

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

 

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре