Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Министерство на образованието и науката
www.mon.bg

Министерство на икономиката
https://www.mi.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика
www.mlsp.government.bg

Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове
http://eufunds.bg/

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
https://opic.bg/

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
https://esf.bg/

Фонд на фондовете/Фонд мениджър на финансови инструменти в България
https://fmfib.bg/

Агенция по заетостта
http://www.az.government.bg/

Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
http://www.sme.government.bg/

Агенция по обществени поръчки
http://rop3-app1.aop.bg/

Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/

История, институции, функции и фондове на ЕС
http://europe.bg/

Европейски социален фонд
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp

Регионална политика на ЕС
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Политика на ЕС в областта на изследванията и иновациите
http://ec.europa.eu/research/index.cfm

Проект "Студентски практики - Фаза 1"
http://praktiki.mon.bg/sp/

Проект „Студентски стипендии“- Фаза 1
http://eurostipendii.mon.bg/

Проект "Твоят час"
http://tvoiatchas.mon.bg

 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“